Buurtpreventieproject

Buurtpreventieproject

In woonomgevingen waar inwoners regelmatig te maken hebben met criminaliteit, kan een buurtpreventieproject wenselijk zijn. Bij criminaliteit dient vooral gedacht te worden aan delicten waar inwoners buitensporige hinder aan ondervinden, zoals inbraak, vandalisme en vernieling. Een buurtpreventieproject wordt op basis van bewoners opgestart, waarbij de politie en de gemeente als samenwerkingspartners worden ingezet. 

Er heerst veel onduidelijkheid over de haken en ogen die er aan een buurtpreventieproject zitten; dit zijn er namelijk nogal wat. Om u goed, volledig en actueel in te lichten, geeft Smart Alarm in dit dossier alle noodzakelijke informatie over het opzetten van een buurtpreventieproject.

 

Waarom een buurtpreventieproject?

In de eerste instantie wordt buurtpreventie ingezet om de veiligheid van een buurt te bevorderen. Het gaat dus voornamelijk om het waarborgen van de gezelligheid, veiligheid en rust in een buurt.

Een bijkomend voordeel van buurtpreventie is te vinden in sociale effecten. Een buurtpreventieproject is namelijk van en voor inwoners, die met elkaar zullen moeten communiceren en samen voor een gemeenschappelijk doel staan. Dit kan stimulerend werken voor de interactie tussen buurtbewoners.

 

Hoe kunt u een buurtpreventieproject starten?

U kunnen op eigen initiatief een buurtpreventieproject starten. Hiervoor kan het volgende stappenplan aangehouden worden:

1. Overweging

Denk van te voren goed na waarom u een buurtpreventieproject wil starten. Wat zijn de problemen? In hoeverre kan buurtpreventie helpen bij het oplossen van de problemen en zal er draagvlak zijn vanuit de buurt?

2. Neem contact op met de gemeente

Via de website van uw gemeente dient u op zoek te gaan naar de contactpersoon voor buurtpreventie. Dit is meestal de veiligheidsmanager, die een faciliterende rol heeft bij buurtpreventie. Indien u er niet uitkomt op de website, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de gemeente. Tijdens het contactmoment met de gemeente dient u de volgende gegevens alvast bij de hand te houden:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Contactgegevens
 4. Het gebied waar u buurtpreventie wil inzetten. Dit gebied hoeft niet specifiek om een buurt te gaan. Buurtpreventie kan ook in een straat, flat, wijk of (vooraf) bepaald gebied ingezet worden.

Tip: Als u de mail heeft verstuurd is het raadzaam om buurtbewoners in de tussentijd enthousiast te maken voor het initiatief. Hoe meer voorstanders en betrokkenen, hoe beter. Dit kunt u doen door een brief of kaart in de brievenbussen te doen. Ook mondeling kunt u uiteraard animo opwekken.

3. Gesprek met de gemeente

Nadat uw verzoek is ingediend, neemt de gemeente normaal gesproken contact met u op voor een gesprek. Hierin wordt besproken in hoeverre het buurtpreventieproject haalbaar is. U kunt het gesprek voorbereiden door (in ieder geval) rekening te houden met de volgende vragen en aandachtspunten:

 

 1. In hoeverre kunt u duidelijk maken hoeveel mensen uit de straat, buurt, wijk, (et cetera) hebben aangegeven, deel te willen nemen aan het buurtpreventieproject?
 2. Is buurtpreventie praktisch en fysiek gezien mogelijk als we kijken naar het gebied? Het kan handig zijn om dit voor te bereiden met een stratenkaart.
 3. In hoeverre is buurtpreventie geschikt? Zijn er factoren waar rekening mee gehouden dient te worden?
 4. Wie zijn de initiators, hoeveel aanspreekpunten zijn er in de buurt en wat gebeurt er op het moment dat een (of meer) van de aanspreekpunten onverwachts wegvallen?
 5. Overige zaken als: algemene aanleiding(en), doelstellingen en sentimenten in de omgeving.

 

Let op: Vaak gelden er voorwaarden aan het initiëren van een buurtpreventieproject. In sommige gevallen kan de gemeente bijvoorbeeld eisen dat een (hoog) percentage van de straat, flat, of buurt dient deel te nemen. Er wordt dus nooit garantie gegeven dat uw verzoek gehonoreerd wordt.

4. Het voorbereiden van een bewonersbijeenkomst (voorlichtingsmoment)

 Ervan uitgaande dat uw verzoek is gehonoreerd, mag u aan de slag gaan met het buurtpreventieproject. Hiervoor dient een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden, waarin voorlichting wordt gegeven. Ook kan tijdens deze bijeenkomst bepaald worden hoe buurtbewoners tegenover het project staan en in welke mate zij bereid zijn om mee te werken. Vaak dienen hierbij (minimaal) twee contactpersonen aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dienen de buurtbewoners aanwezig te zijn, maar ook de gemeente en politie (wijkagent) zijn meestal aanwezig. In sommige situaties en wanneer de situatie erom vraagt, kunnen woningcorporaties ook uitgenodigd worden.

De uitnodiging die naar de buurtbewoners wordt uitgestuurd, wordt doorgaans samen met de gemeente opgesteld en uitgestuurd. In deze brief dient uitgelegd te worden waarom de bijeenkomst gehouden wordt en wat er tijdens de bijeenkomst zal gebeuren. Uiteindelijk komen er een aantal verzoeken uit de uitnodiging; namelijk aanwezigheid bij de bijeenkomst en deelname aan het buurtpreventieproject.

De buurtbewoners dienen beide zaken te kunnen bevestigen. U kunt een antwoordstrook bijvoegen, maar contactgegevens zijn ook voldoende. Deelname aan het buurtpreventieproject dient bevestigd te worden met NAW-gegevens van de ontvanger. Hiervoor kunt u een contactformulier toevoegen aan de uitnodiging. Deze gegevens blijven vrijwel altijd uitgesloten van uitwisseling met de gemeente. 

5. De uitvoering van de bewonersbijeenkomst (voorlichtingsmoment)

Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners geïnformeerd worden over de aard van het probleem/de problemen. Daarbij dienen zij overtuigd te worden van het idee dat buurtpreventie zal helpen om zaken als veiligheid te waarborgen binnen de buurt. Het contactmoment is dus voornamelijk gericht op enthousiasmeren van buurtbewoners, teneinde actieve deelname te stimuleren.

Hoe de planning van de bijeenkomst wordt ingevuld is een persoonlijke keuze, al dan niet in samenspraak met de gemeente. U dient in ieder geval rekening te houden met de volgende zaken:

 

 1. De NAW-gegevens dienen gecontroleerd te worden
 2. Nieuwe gegevens dienen geregistreerd te worden door de contactpersonen
 3. Gemeente, politie en overige partijen dienen een mogelijkheid te krijgen om hun rol in het project toe te lichten
 4. Na de bijeenkomst moet duidelijk zijn geworden hoeveel buurtbewoners zich aanmelden voor het project.
 5. Na de bijeenkomst moet duidelijk zijn geworden wie de buurtcoördinatoren zijn.
 6. De buurtbewoners dienen een rapportage te ontvangen van de bijeenkomst. Vaak ondersteunt de gemeente hierin, waarbij zij u tevens een GO (akkoord voor het project) of NO-GO (afwijzing van het project) geven.

6. Werkgroepen voorbereiding

Ervan uitgaande dat u een definitief akkoord heeft gekregen, dienen werkgroepen samengesteld te worden. De werkgroep is de ‘actiegroep’, bestaande uit de buurtcoördinatoren, contactpersonen, politie (wijkagent), gemeente en eventuele andere partijen.

Deze groep zal na de buurtbijeenkomst samen moeten komen om afspraken te maken. Per project kunnen deze afspraken behoorlijk afwijken, maar normaal gesproken worden de volgende zaken behandeld:

 1. Taken en verantwoordelijkheden; wie doet wat? Hoe verlopen communicatiestromen en wie vangt wie op bij onverwachtse gebeurtenissen?
 2. Wordt er wel of geen website opgezet? Zo ja, wie beheert deze, wie is de contactpersoon en welke informatie zal er geplaatst worden?
 3. Wat worden de algemene contactgegevens voor belanghebbenden?
 4. Worden er wel of geen buurtpreventieborden besteld en opgehangen? Zo ja, waar?
 5. Komt er een officiële opening om aandacht te vragen voor het project? Wie dienen hierbij aanwezig te zijn en (dus) te worden uitgenodigd? Hoe moet deze opening eruit zien qua planning/verloop, locatie en verdere invulling? 

Tip: Vaak worden de burgemeester en (wijk)wethouders uitgenodigd. Indien u dit van plan bent dient u tijdig contact te zoeken met de ambtenaren die u erbij wilt hebben.

7. Officiële start van Buurtpreventie

Zodra alle afspraken zijn gemaakt en er (eventueel) een opening is geweest, gaat het buurtpreventietraject van start. Afhankelijk van de afspraken, kunnen de eerste buurtrondjes gemaakt worden.

 1. Controleer bij de gemeente in hoeverre er sprake is van een startbijdrage
 2. Hou periodiek een overleg voor coördinatoren en contactpersonen
 3. Maak heldere afspraken met de gemeente over contactmomenten
 4. Informeer in hoeverre de regels en richtlijnen met betrekking tot subsidie zijn. Gemeenten hebben doorgaans een subsidiepot waar buurtpreventie ook aanspraak op mag maken. De gemeente verstrekt dan een formulier die u invult (inclusief verwachte kosten, activiteiten, et cetera). Op basis van het ingevulde formulier beslist de gemeente over een eventuele subsidie en de hoogte ervan. 

Veel succes toegewenst met het opstarten van het buurtproject. Hou er rekening mee dat gemeenten onderling kunnen verschillen in regels en richtlijnen. Dit dossier is een algemeen raamwerk waarmee u uit de voeten kunt bij het opstarten van een preventieproject.

Bekijk hier meer informatie over de digitale buurtpreventieprojecten